Liên hệ Nhà đầu tư

TẬP ĐOÀN Y KHOA TMMC
Địa chỉ : 27 Bis, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 8 3911 7474
Fax : +84 8 3910 6774
Website : www.tmmchealthcare.com
Email : info@tmmchealthcare.com
Trần Minh Nghĩa
Giám Đốc Điều Hành
Bà Nguyễn Văn Anh gia nhập đội IR vào năm 2002. Cô dẫn nhóm quan hệ nhà đầu tư toàn cầu. Trước khi gia nhập IR cô đã dành hai mươi năm trong phân khúc hạ lưu của TMMC trong vai trò bao gồm lập kế hoạch, hoạt động, kinh doanh và tiếp thị.
+84 8 3910 6774
Nguyễn Tuấn A
Giám Đốc Điều Hành
Bà Nguyễn Văn Anh gia nhập đội IR vào năm 2002. Cô dẫn nhóm quan hệ nhà đầu tư toàn cầu. Trước khi gia nhập IR cô đã dành hai mươi năm trong phân khúc hạ lưu của TMMC trong vai trò bao gồm lập kế hoạch, hoạt động, kinh doanh và tiếp thị.
+84 8 3910 6774
Nguyễn Văn Anh
Giám Đốc Điều Hành
Bà Nguyễn Văn Anh gia nhập đội IR vào năm 2002. Cô dẫn nhóm quan hệ nhà đầu tư toàn cầu. Trước khi gia nhập IR cô đã dành hai mươi năm trong phân khúc hạ lưu của TMMC trong vai trò bao gồm lập kế hoạch, hoạt động, kinh doanh và tiếp thị.