Báo cáo Tài chính

Báo cáo tài chính gồm những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ( TRISEDCO ).

Tên File Dung lượng Ngày đăng
Báo Cáo Tài Chính Quý IV/2019 - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 18/01/2020
Báo Cáo Tài Chính Quý III/2019 - Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 18/10/2019
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 - đã soát xét ( pdf , 0 Bytes ) 13/08/2019
Báo cáo tài chính quý II/2019 - Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 20/07/2019
Báo cáo tài chính Quý I/2019 - Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 19/04/2019
Giải trình chênh lệch BCTC lũy kế Quý IV/2018 và BCTC năm 2018 đã kiểm toán - TRISEDCO ( pdf , 0 Bytes ) 18/03/2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 18/03/2019
BCTC Quý IV - Công ty CP Đầu Tư Du Lịch Và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 19/01/2019
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH II.2018 ( pdf , 0 Bytes ) 30/10/2018
BCTC QUÝ III/2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ( pdf , 0 Bytes ) 18/10/2018
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 15/08/2018
Báo cáo tài chính quý II/2018 Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 19/07/2018